کوچک اما توانا این توصیف شاید موجزترین تعبیری باشد که میتوان راجع به نرم افزار R بیان نمود. نرم افزار R محیط بسیار مناسبی برای محاسبات آماری و ترسیم نمودارها است. این نرم افزار در سال های اخیر در دنیا شهرت بسزایی یافته و نظر کاربران زیادی را به خود جلب نموده است.