ارائه روش نظارتی برای نظركاوی در زبان فارسی با استفاده از لغتنامه و الگوریتم SVM

به سبب رشد سریع شبكه ها و رسانه های اجتماعی، امكان دسترسی افراد بـه نظرهـای دیگران افزایش یافته است. نظرها، حاوی اطلاعات ارزشمندی اند كه با تحلیل آنها، می توان بـه گرایش ها و ترجیح افراد پی برد و نظرهای مثبت و منفی را نسبت به مسائل گوناگون، شناسایی كرد. نظركاوی فرایندی است كه به تحلیل عاطفه ها، احساس ها و نظرهای افراد می پـردازد و از این طریق، اولویت افراد را شناسایی می كند. در این مقاله، روشی برای نظركاوی در زبان فارسی ارائه شده است كه از تركیب لغت نامه و الگوریتم نظارتی ماشین بردار پشتیبان (SVM) اسـتفاده می كند. برای ایجاد لغتنامه، از لغتنامة SentiWordNet بهره برده شده اسـت. در واقـع ایـن لغتنامه، مجموعة ویژگی های الگوریتم SVM است. برای ارزیابی نتایج، از داده های دامنة هتل استفاده شد. چهار فرضیه برای دستیابی به بهترین نتیجه تعریف شد كه از ایـن بـین، بیشـترین درستی، به فرضیة حاصلضرب قطبیت در تعداد تكرار كلمه ها اختصاص یافت.