یکی از ابزارهای ارائه مزایا به ارباب رجوع، دفترچه های تامین اجتماعی می باشد كه اعتبار استفاده از آن منوط به تاریخ اعتبار آن می باشد که به صورتهای گوناگون در آن ثبت می گردد. در دفترچه های درمانی در حال حاضر تاریخ اعتبار، بسته به پارامتر های سابقه و كارگاهی كه بیمه شده در آن شاغل است و سن افراد تحت تكفل (تبعی) تعیین و در تمامی برگه های آن چاپ می شود هدف این مقاله بدست آوردن پارامتر های دخیل در تاریخ اعتبار درمان و تعیین فرمول مربوطه و شرح كلیه مزایا و معایب انواع واسطه های شناسایی بیمه شده (دفترچه كاغذی/كارت هوشمند/سایر) می باشد.