هوشمندی کسب و کار تنها یک ابزار نیست بلکه معماری است و در راستای شناسایی، جمع آوری، پردازش و نتیجه گیری از داده های فرآیندهای مختلفی طی می شود و از ابزارهای متفاوتی استفاده می کند. ارزش واقعی هوشمندی کسب و کار زمانی خواهدبود که بتوان با تصمیمات اتخاذ شده بر اساس نتایج حاصل از هوشمندی کسب و کار به سادگی فرآیندهای سازمانی را مدیریت کرد و قوانین کسب و کار جدید را اعمال نمود. در دهه کنونی به کارگیری سیستم های هوشمند کسب و کار به عنوان مزیت رقابتی و یک ابزار جدایی ناپذیر تصمیم گیری در سازمان ها تبدیل شده است. اثربخشی و بلوغ هوشمندی کسب و کار در یک سازمان موجب مدیریت بهتر فرآیندهای اطلاعاتی و کسب و کار خواهدشد. این مقاله با هدف ارزیابی ارتباط بین سطح بلوغ سیستم های کسب و کار با عوامل چون کیفیفت دسترسی اطلاعات و کیفیت محتوای اطلاعات انجام شده است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir