ابزارهای داده کاوی بطور گسترده برای حل مشکلات دنیای واقعی در شاخه های مهندسی، علوم و تجارت مورد استفاده قرار می گیرد. امروزه تعداد نرم افزارهای مرتبط با داده کاوی رو به گسترش است، با این وجود ارزیابی ابزارهای سرعت در به روز رسانی آنها جهت ایجاد بالاترین کارایی برای یک هدف ویژه به چالش تبدیل شده است. چنین قضاوت های دارای سودمندی های ویژه برای تولیدات دارای خروجی زیاد به علت سرمایه گذاری (پول و زمان) مورد نیاز برای بازدهی در کاربرد آنها است . مقالات مروری که با توجه به مطالعه آزمون های عینی نوشته شده می تواند در انتخاب فرایند بسیار مفید باشد اما بیشتر داده های منتشر شده به موارد محدود شده و تنها به عنوان ابزاری برای داده های واقعی در یک زمان نسبتآ طولانی قابل استفاده خواهند بود.