ارزیابی میزان بلوغ رویکردهای تحلیلی (Analytics) و هوشمندی کسب‌وکار در سازمان‌ها

سازمانها در حوزه تحلیل داده ها و اطلاعات مربوط به خود، همواره با چالش ها و دشواریهای فراوانی روبرو هستند و پس از گذشت مدت بسیار در یک سطح پایداری از تحلیل گری، ثبات پیدا می کنند. برای آغاز دوباره پروژه های هوشمندی کسب و کار و ترسیم نتایج استفاده از هوشمندی کسب و کار در سازمان، میزان بلوغ تحلیلی سازمانها (میزان بلوغ راهکار هوشمندی کسب و کار) یک مورد بسیار مهم و اساسی می باشد.

در یک نگاه کلان، می توان چالش های اصلی موفقیت راه کارهای هوشمندی کسب و کار در سازمانها را به چالش های کاربری، چالش های کاربران و چالش های داده ها و منابع اطلاعاتی تقسیم نمود. سنجش و ارزیابی آمادگی سازمان برای استقرار BI  نه تنها برخی از این مشکلات را کاهش میدهد بلکه ساده کردن تناسب معنی دار و با اهمیت ارزش منابع و کاهش زمان پیاده سازی را به ارمغان می آورد.