در سازمان همه افراد تصمیم می گیرند. مدیران ارشد هدف های سازمان را تایید می کنند. مدیران رده میانی و پایه، درباره عملیات اجرایی تصمیم می گیرند، کارکنان را انتخاب می کننـد و دربـاره نحوه اجرا تصمیم می گیرند. البته تصمیم گیری تنها در حیطه مدیران نیست. کارکنـان عـادی نیـز تصمیماتی می گیرند که بر فعالیت ها و امور سازمان خود اثر می گذارند بنابراین، هریک از مدیران و کارکنان در سازمان به گونه ای با موضوع تصمیم گیـری سـر و کـار دارند. آنان ناچارند در فرایند انجام امور، از بین راه های متعددی کـه پـیش روی دارنـد، یکـی را انتخاب کنند. تردیدی نیست که بسیاری از این راه ها مستلزم انجـام کارهـایی اسـت و فـرد بایـد پیش از انتخاب بتواند درباره نتایج اقدام خود بیندیشد. ازسویی نیز همه کارکنان در محیط کار خود از فرصتهای یکسانی برخوردارند. اما تنهـا کسـانی مسیر ترقی را به سرعت طی خواهند کرد که به «اصول تصـمیم سـازی و تصـمیم گیـری» مجهـز باشند. چنین افرادی، قدرت انتخاب مناسب ترین راه را دارنـد؛ نظـر و عقیـده خـود را در زمینـه بهبود امور سازمان به درستی انتخاب و مطرح میکنند؛ در شرایط مختلف با افراد مافوق، همتـراز و زیردست، همکاری و رایزنی مناسب و مؤثر برقرار میکنند. دوره آموزش اصول تصمیم سازی و تصمیم گیری نیز با هدف توسعه و تقویـت اصـول و فنـون تصمیم سازی و تصمیم گیری و آشنا نمودن مدیران و کارکنـان بـا فراینـد و روش هـای تصـمیم گیری در موقعیت های مختلف و برای موفقیت در اجرای مسئولیت ها و وظـایف محولـه اسـت.