با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت کارمندان و اطلاع از رضایت مندی یا  عدم رضایت مندی آنها از شرایط کاری که تاثیر متسقتیم بر کارایی آنها و بسط و توسعه اهداف کاری دارد. نظارت مداوم و دریافت بازخورد آنها در جهت شناسایی و تشخیص به موقع روند افت انگیزه در افراد می تواند، یکی از عوامل مهم در توسعه کسب و کار باشد. مدیران و سرپرستان در صورت جمع آوری اطلاعات فردی و پرسش نامه های رضایت شغلی در بازه های زمانی معین و مدیریت داده های موجود و با شناسایی موارد خاص، می توانند درمدیریت نیروهای کاری خود به بهترین کارایی دست پیدا کنند.