امکانات و مزایای اختصاصی Postgres

یکی از معروفترین بانکهای اطلاعاتی رایگان و متن باز دنیا ،Postgres  که در چند سال اخیر بانک  اطلاعاتی محبوب استارتاپ ها و توسعه گران شده است و نگاهی به گرایش بازار کار mySQL و Postgres هم رواج تقاضای بازار را برای پستگرس به خوبی نشان میدهد. میزان رشد محبوبیتPostgres و mySQL در سایت DB- Engines هم همین موضوع را تایید می کند. در هر صورت ، این گرایش و افزایش محبوبیت قطعاً بی دلیل نیست و امکانات و مزایای آن باعث جذب مخاطبین شده است.