هوش تجاری (BI) یک فرآیند مبتنی بر فناوری است که به منظور تحلیل داده ها برای کمک به مدیران ارشد، مدیران میانی و سایر کاربران جهت اتخاذ تصمیمات بهینه به کار برده می شود. هوش تجاری (BI) شامل مجموعه ای از ابزارها، برنامه های کاربردی ومتدلوژی هاست که با جمع آ<ری داده ها از منابع درون سازمانی و برون سازمانی داده ها را برای تجزیه و تحلیل آماده میکند. امکان اجرای پرس و جو (Query) را مهیا می سازد. گزارشات وداشبوردها را ایجاد می کند به نحوی که این گزارشات در اختیار تصمیم گیران و همین طور ذینفعان قرار گیرد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir