داده كاوی به عنوان مهمترین كاربرد Data Warehouse یا انباره های داده شناخته می شود. به وسیله داده كاوی داده های موجود مورد تحلیل قرار می گیرند تا روندهای احتمالی، ارتباط های غیر محسوس و الگو های مخفی داده ها از بین انبوه داده ها، شناسایی شوند. در این فرایند از الگوریتم های پیچیده ریاضی و آماری استفاده می شود تا داده ها تبدیل به دانش سازمان شوند در واقع هـــــدف از داده كاوی ایجاد مدل هایی برای تصمیم گیری است. این مدلها رفتارهای آینده را براساس تحلیل های گذشته پیش بینی می كنند. بكار بردن داده كاوی به عنوان اهرمی برای آماده سازی داده ها و تكمیل قابلیت های انباره داده، بهترین موقعیت را برای به دست آوردن برتری های رقابتی ایجاد می كند.