بررسی نقش هوش تجاری به عنوان ابزار مدیریت دانش در تصمیم‌گیری‌های کلان سازمان‌ها

در این نوشتار به آثار مثبتی که هوش تجاری بر تصمیمات عمده و کلان سازمانی دارد اشاره شده است و همچنین عمده موارد قابل توجه در معماری هوش تجاری و مزایای آن به همراه نحوه برخورد و نوع پیاده سازی آن پرداخته شده است. هدف از این مقاله معرفی چارچوب عملی برای کمک به سازمانها در جهت هدایت اهداف خود نسبت به هوش می باشد، که باعث میشود سازمانها درک صحیح و به موقعی از وضعیت و عملکرد خود به دست آورند.