بررسی هم راستایی قابلیت‌ها و اجزای هوش تجاری در راستای ایجاد مزایای هوش تجاری

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان هم راستایی قابلیت ها و اجـزای هـوش تجـاری در راستای ایجاد مزیت های هوش تجاری براساس مدل بلوغ گارتنر اسـت. روش پـژوهش از نظـر هدف كاربردی به شـمار مـیرود و از نظـر چگـونگی گـردآوری اطلاعـات، توصـیفی و از نـوع همبستگی است. جامعة آماری پژوهش را 149 شركت كوچك و متوسط شـكل داده اسـت كـه براساس جدول مورگان با روش نمونه گیری خوشه های، نمونه ای با حجم 108 شركت انتخاب شد و در نهایت با جمع آوری 100 پرسشنامه از این شركت ها، مدلسازی معـادلات سـاختاری بـرای سنجش روابط میان متغیرهای پژوهش به كار برده شد. نتایج نشان میدهد میـان قابلیـت هـای هوش تجاری و اجزای آن رابطة معنادار وجود دارد و متغیر تعـدیل كننـدة سـطوح بلـوغ هـوش تجاری، در این رابطه تأثیری ندارد. همچنین تنها میان قابلیتهای هوش تجاری و مزیـت هـای آن رابطة مستقیم وجود دارد و متغیر میانجی اجزای هوش تجاری، نمیتواند رابطة غیرمستقیمی میان قابلیت های هوش تجاری و مزیت های هوش تجاری برقرار كنـد، از ایـن رو هـیچ رابطـة معناداری میان اجزای هوش تجاری و مزیت های آن مشاهده نشد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir