بررسی کاربرد داده‌کاوی درجهت کاهش ريسک حاصل از تخصيص وام به مشتريان بانک

موسسه های اعتباری که بانک ها رکن اساسی آن شناخته می شوند، بخش بزرگی از در آمد خود را از طریق ارائه تسهیلات به مشتریان تامین می کنند. بدین منظور ابتدا با استفاده از سنجش پارامترهای مختلف، متقاضیان را اعتبارسنجی نموده و سپس با در نظر گرفتن ریسک اعتباری حاصل از انجام این کار، تصمیم های لازم درخصوص تخصیص یا عدم تخصیص اعتبار به متقاضی، میزان اعتبار قابل تخصیص، و همچنین نرخ سود متناسب گرفته خواهد شد. با توجه به اینکه در حال حاضر در کشور اعتبار سنجی مشتریان با استفاده از قضاوت نیروی انسانی صورت می پذیرد و راه های غیرانسانی پیشنهادی و حتی پیاده سازی شده در مقیاس پایلوت تا حال حاضر نتوانسته اند موفقیت چندانی پیدا کنند و همچنین نیاز به دانش صریح و صحیح از میان داده ها و اطلاعات موجود در جهت مدیریت ریسک و تخصیص آگاهانه وام به مشتریان جدید و گذشته به صورت روزافزون افزایش می یابد ، از این رو راه رسیدن به یک راه حل غیرانسانی و محکم برمبنای داده ها و اطلاعات موجود جهت اعتبارسنجی مشتریان بانک به منظور تخصیص وام هنوز به عنوان یک نیازمندی بدون پاسخ مناسب و بادوام در کشور باقی مانده است.