اهمیت دستیابی به اطلاعات بازار كـه حاصـل هوشـمندی رقـابتی سـازمان اسـت بـا تغییرات وسیعی كه امروزه شركت ها در حوزه های مختلف از جمله افزایش شـدت رقابـت، ورود فناوری های جدید، خصوصی سازی و مواردی مانند اینها در محیط رقابتی خود تجربه مـی كننـد، بیش از پیش افزایش یافته و به شدت بر عملكرد سازمان تأثیر می گذارد. از این رو مقاله حاضر به منظور بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی بر عملكرد سازمان در بانك های تجاری اجرا شده است. این پژوهش از نظر هدف، كاربردی است و از لحاظ نحوة گردآوری داده ها، توصیفی و از شـاخة همبسـتگی بـه شـمار مـیرود.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir