در این مقاله، از تکنیک متن کاوی به منظور آنالیز محتویات مقالات علمی و همچنین ارائه مدلی برای دسته بندی مقاالت علمی (دسته اول، مقالاتی که معیارهای از پیش تعیین شده ای را رعایت کرده و دسته دوم، مقالاتی که آن معیارها را رعایت نکرده اند) استفاده شده است. در همین راستا، در مقاله پیش رو، از نظر خبرگان به منظور استخراج معیارهایی کیفی بهره برده شده که درنهایت 51 معیار نهایی به دست آمده است، در مرحله بعد تعداد 51 مقاله علمی در زمینه مهندسی صنایع توسط اساتید دانشگاه و دانشجویان مقطع دکتری در این رشته (با توجه به 51 معیار استخراج شده (مورد بررسی قرار گرفته و بر اساس نظر این افراد نتایج سودمندی به دست آمده است، در نهایت از مدل های دسته بندی مختلفی برای طبقه بندی مقالات استفاده شده و با استفاده از تکنیک هایی مشخص، سعی شده که در این مدلها بهبودی حاصل شود.