ترکیب روش های مصنوعی و زمین آمار برای پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت هادیشهر

دشت های هادیشهر با وسعتی معادل 57/55 کیلومتر مربع در شمال غرب استان آذربایجان شرقی واقع شده است در چند سال اخیر به دلیل برداشت بی رویه از آب های زیرزمینی، این دشت سطح آب زیرزمینی افت شدیدی داشته است لذا به منظور یافتن راهکارهای مفید برای مدیریت صحیح منابع آب زیرزمینی از ترکیب مدل های هوش مصنوعی و زمین آمار پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی استفاده شده است.