در سالهای پیشین به دلیـل عـدم وجـود بسـترهای نـرم افـزاری و سـخت افـزاری بـرای دریافـت اظهارنامــه و واریــز الكترونیكــی مالیــات، امكــان دسترســی بــه داده هــای طبقــه بنــدی شــده الكترونیكی شركت هـا برقـرار نبـود، بـه ایـن دلیـل در دوره فـوق حركـت بـه سـمت ایجـاد یـك سیستم هوشمند نـرم افـزاری بـرای كشـف فـرار مالیـاتی و طراحـی معیـار آن امكـان پـذیر نبـوده است. با پیاده سـازی زیـر سـاخت هـای نـرم افـزاری و سـخت افـزاری مختلف در سـازمان امـور مالیـاتی كشـور امكـان طراحـی و ایجـاد سـاختارهای هوشـمند مختلفـی در كنـار سیسـتم هـای فوق برقرار شده است .

با توجه به اجرایی شدن سامانه عملیات الكترونیكی مودیان مالیاتی و ایجاد پایگاه داده های مالیاتی، امكان پایش اطلاعات موجود با مدل های مختلف فراهم شده است. در این پژوهش، از الگوریتم بهینه سازی جستجوی هارمونی به منظور بهینه سازی همزمان پارامترهای شبكه عصبی پرسپترون چند لایه و تركیب مناسب ورودی ها استفاده شده است.