در این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت که با به کارگیری “هوشمندی کسب وکار” چقدر ارزش به سازمان اضافه می شود. زمانی اطلاعات دارای ارزش هستند که تغییرات لازم بر روی آنها انجام شود، و مزیت واقعی زمانی است که این دانش قابلیت اجرا داشته باشد. برای این کار باید هزینه های اصلی تصاحب داده ها و اطلاعات با سود مورد انتظار مقایسه شود، که نیازمند آنالیز هزینه ها در رابطه با افزایش کارایی است.