در طول سال های اخیر با توجه به گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات و با افزایش داده های دیجیتال و رشد قدرت محاسباتی کامپیوترها، نرم افزارهای تجاری و آموزشی فراوانی برای داده کاوی در حوزه های مختلف عرضه شده اند. استفاده از ابزارها و الگوریتم های داده کاوی، می تواند ماهیت پیچیده ی داده ها و روابط نامحسوس میان این داده ها را مدل کند. در واقع ابزار داده کاوی ،داده را گرفته و یک تصویر از واقعیت را به شکل مدل ایجاد می کنند. این مدل روابط موجود در داده ها را شرح می دهد. امروزه داده کاوی گسترش زیادی یافته است، به طوری که اکثر نرم افزارهای پایگاه داده ای مانند SQL Server و ORACLE نیز شامل ابزارهای داده کاوی شده اند. از جمله نرم افزارهای متداول در زمینه داده کاوی WEKA می باشد.