بسیاری از مؤسسات مالی که در شرایط امروزی بازار سرمایه فعال هستند بدون ارزیابی صحیح ریسک ها نمی توانند بقای خود را تضمین کنند. مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن ریسک هایی که بر فعالیت های کسب وکار اثرگذار است، شناسایی می گردد و تلاش می شود تا تهدیدات به حداقل برسند. اصولا با شناسایی ریسک هایی که می تواند منجر به نتایج زیان باری برای منابع ملموس و ناملموس مورد تملک شرکت منجمله پرسنل، مالی و … شود، می توان احتمال وقوع خسارت را کاهش داد. یکی از ابزارهایی که می تواند مدیریت ریسک را برای حداقل کردن ریسکهای پیش آمده از جانب مشتریان کاهش دهد و مدیریت نگهداری مشتری را تسهیل نماید، داده کاوی است. با کمک داده کاوی بانک ها می توانند تقاضای کارت اعتباری، وام، تسهیلات و …. را مدیریت ریسک نمایند و از طریق تحلیل رفتار مشتریان در مورد میزان قابل اعتماد بودن آنها و ریسک های تقاضاها تصمیم گیری نمایند. داده کاوی ابزاری است که مدل هایی را برای یافتن الگوها از درون انبوه داده ها ایجاد میکند. با استفاده از این مدلها کاربران نهایی داده ها را آنالیز کرده و رفتار مشتری را به منظور کسب مزیت رقابتی، کاهش ریسک های مشتریان و یا پیش بینی رفتار آنها استخراج می نمایند. درواقع داده کاوی به عنوان پروسه ای از استخراج اطلاعات ناشناخته، معتبر و قابل اجرا در عمل است که از پایگاه داده های بزرگ نشات میگیرد و برای کمک به تصمیم گیری ها میباشد.