دستاوردهای ضمنی پیاده سازی هوشمندی کسب و کار به شرح زیر است:

– پرورش قدرت مشاهده صحیح در سازمانها

– افزایش دقت مدیران و تصمیم سازان و عادت به یک نظام فکری در سازمان

 –  پرورش قدرت استدلال و استفاده از تکنیک های آماری به عنوان روش های تفسیر سازمانی

– پرورش قدرت تجزیه و تحلیل داده ها و فرضیه ها

– پرورش روحیه همکاری، هدف کاری جمعی و هم زبانی سازمانی

– معنا بخشیدن به داده ها و تصویرسازی واقعی از داده های سازمانی

– چابکی سازمان در پاسخ به چالش ها

-دستیبای به زیر ساخت هوشمندی سازمانی و هوشمندی رقابتی در سازمان

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir