امروزه نقش مشتریان از حالت پیروی از تولیدكننده، به هدایت تولیدكنندگان مبدل گشته است، به همین دلیل دسته بندی مشتریان، در هدفمند ساختن سازمانها در سفارشی سازی خدماتشان و نیز الویت بندی محصولات براساس میزان سودآوری آن محصول كمك شایانی میكند. روش داده كاوی برای دستیابی به قوانین تصمیم گیری و مدل پیش بینی رفتار مشتریان آتی در یكی از شركت های بیمه استفاده شده است. در اجرای روش دسته بندی در داده كاوی، دو تكنیك درخت تصمیم و شبكه های عصبی در یكی از شركتهای بیمه خصوصی به كاررفته است. هدف این پژوهش استفاده از روش شبكه های عصبی و تكنیك درخت تصمیم به منظور دسته بندی مشتریان بیمه و درنهایت ارزیابی نتایج به دست آمده است. به منظور ارزیابی مدل ها، نتایج حاصل از دو مدل را مقایسه كردیم كه تطابق آنها نشان دهنده صحت عملكرد مدلهاست. البته بررسی ها نشان داده اند كه روش درخت تصمیم نتایج بهتری را دربرداشته است و این بدان معنی است كه روش درخت تصمیم، روش مناسب تری برای دسته بندی مشتریان بیمه ایجاد می كند. همچنین نتایج به دست آمده از این تحقیق، توسط خبرگان صنعت بیمه تأیید و نظرات آنها به شكل توضیحی از مشخصه ها یا متغیرهای ورودی تحقیق ارائه شده است.