راهکارهای تضمین درآمد

هم اکنون در صنایع مخابرات، بیمه، خدمات توزیع و اشتراک انرژی، بانکداری، خدمات شهری و شهروندی، خدمات بهداشتی و درمانی و …. شاهد ارایه راهکارهای تضمین درآمد به سازمان ها می باشیم. تضمین درآمد، یک اصطلاح وسیع در سطح سازمان بوده و کلیه کنترل ها و پروسه هایی که منجر به جلوگیری از نشتی درآمد و افزایش هزینه های عملیاتی خواهند شد، دربرگیرنده این مفهوم می باشد. این فرآیندها می باید توانایی کشف، رسیدگی، تصحیح و جلوگیری از نشتی درآمد و افزایش هزینه های عملیاتی را به همراه داشته باشند.  همچنین راهکارهای تضمین درآمد دربرگیرنده مجموعه فعالیتها و راهکارهایی هستند که بدون تغییر میزان تقاضا و اثرگذاری در بازار، منجر به بهبود سود، درآمد و جریان نقدینگی میشوند. عمده ترین فعالیت در زمینه تضمین درآمد، بررسی و شناسایی موارد نشت نقدینگی و برطرف کردن این موارد و پیشگیری از وقوع مجدد آنها است.