از ویژگیهای اصلی دنیای معاصر حجم عظیم داده ای است که دنیا را در برگرفته است. امروزه چالش اصلی در بحث پردازش داده، تنها ذخیره و مدیریت حجم عظیم داده نیست بلكه نحوه استخراج اطلاعات مفید از آن برای کاربردهای تجاری یا همان هوش تجاری در این حوزه است. این مقاله به ویژگیهای کلان داده و نیازمندیهای پردازشی آن و رهیافت هایی می پردازد که امروزه سازمانها برای مدیریت و تحلیل کلان داده مورد استفاده قرار می دهند. رایانش ابری هم به عنوان یک راهكار در این حوزه مورد بحث قرار گرفته است و علاوه بر آن، چالشهای این حوزه از دانش نیز مورد بررسی و بحث قرار خواهدگرفت.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir