دنیای امروز دنیای تکنولوژی است و جو حاکم بر زندگی امروز، بشر را به سوی مکانیزه کردن و آسان ترکردن وا می دارد. امروزه لازم است که همه کارها، حتی کارهایی که به نظر مهم و ضروری نمی آیند نیز با زندگی مکانیزه هماهنگ شوند. به عنوان مثال کلید خانه ها یا شرکت ها دیگر از جنس فلز نیستند، در دنیای امروز کارت های مغناطیسی یا نوری جای کلید را گرفته اند. با توسعه روز افزون تکنولوژی، و جایگزینی سیستم های نوین در تمامی عرصه ها ، بجای ساختار سنتی و کهنه، نظام بانکداری نیز پیرو این ارتقاء، سعی برآن دارد که در حوزه فنآوری، مطلوبیت ممکن را برای مشتریان فراهم آورد. یکی از ابزارهای مهم در این عرصه، کارت اعتباری است. با افزایش روزافزون گردش های مالی و انجام تجارت های بین المللی، هزینه تولید، نگهداری و تبدیلات ارزی برای کشورها بار گزافی را درپی داشت. برای همین در کنار روند رو به رشد فناوری، تشکیل مفهومی دربرگیرنده پول مجازی، با استفاده از ابزار الکترونیکی، باعث پیدایش تحولی در صنعت بانکداری و گرایشی با عنوان تجارت الکترونیکی گردید. اکنون بانکداری الکترونیکی می رود تا تحولی شگرف در ساختار پولی و مالی جهان ایجاد کند. با استفاده از کارت اعتباری، پول کاغذی در آینده، همان سرنوشت مبادله کالا به کالا را خواهد داشت. در این ارتباط استفاده از ابزاری جهت بهره برداری از این خدمات نظیر کارت های خرید، ترمینال های خرید، دستگاه های خودپرداز و کیوسک های اطلاع-رسانی متداول شد و مفاهیم نوینی مرتبط با آنها گسترش یافت.