شاخص های کلیدی عملکرد، معیارهای اندازه گیری مالی و غیر مالی هستند که به منظور تعیین کیفیت اهداف و انعکاس عملکرد استراتژیک یک سازمان بکار برده می شود. با شناسایی دقیق و کارشناسانه شاخص های کلیدی عملکرد و نتایج می توان انتظار داشت که داشبوردهای مدیریتی مناسبی در راهکار BI پیاده سازی شوند.