طبقه‌بندی نیازهای مشتریان و تجزیه و تحلیل رفتار آن‌ها با استفاده از الگوی تلفیقی كانو و قوانین انجمنی (داده‌کاوی) دانلود مقاله

هدف از این مقاله، ارائه الگوی تلفیقی از مدل كانو و قوانین انجمنی به منظور طبقـه بنـدی نیازهـای مشـتریان و تجزیـه و تحلیل رفتار آنها است. جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان بانك سامان قم بوده، پس از نمونه گیری تصادفی سـاده، تعداد 144 پرسشنامه برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. در این تحقیق، بعـد از جمـع آوری داده هـا، نیازهـای مشتریان به وسیله مدل كانو طبقه بندی و در ادامه به وسیله قـوانین انجمنـی، ارتبـاط میـان ویژگـی هـای جمعیـت شـناختی مشتریان و نتایج حاصل شده از مدل كانو، مشخص شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد كـه ویژگـی هـای جمعیـت شناختی مشتریان به طور آشكاری بر نوع نیازهای آنها تاثیر گذاشته است. نتایج حاصل از این تحقیق مـیتوانـد بـه شـكل مؤثری در تدوین استراتژیهای بازاریابی به منظور جلب رضایت مشتریان و همچنین در بخش بندی بازار استفاده شود.