تغییرات مستمر در محیط کسب و کاردر سالهای اخیر، سازمان ها را ملزم به نظارت بر محیط درون و بیرون خود و تجزیه وتحلیل اطلاعات حاصل ازاین تغییرات نموده است تا از این طریق بتوانند واکنش به موقع در فرصت ها و تهدیدها از خود نشان دهند. در همین راستا، سیستم های هوشمندی استراتژیک به عنوان ابزاری نوین با فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز هر بخش سازمان، مدیران را در دستیابی به این مهم یاری می رساند. بنابراین با توجه به اهمیت هوشمندی استراتژیک، این مقاله با شناسایی انواع متفاوت هوشمندی ازدیدگاه محیط درونی و بیرونی، به طراحی مدلی برای اندازه گیری هوشمندی استراتژیک پرداخته است.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir