كشف تقلب در تراكنش‌های كارت‌های بانكی با استفاده ازپردازش موازی ناهنجاری در بزرگ‌داده

با رشد روزافزون استفاده از كارت های الكترونیكی، به خصوص در صنعت بانكی، حجم تراكنش با این كارتها نیز به سرعت افزایش پیدا كرده است. به علاوه، ذات مالی این كـارت هـا سبب ایجاد مطلوبیت تقلب در این حوزه شده است. تحقیق حاضر با رویكرد پـردازش مـوازی و راه حل نگاشت كـاهش، از شـبكه عصـبی مـدل كوهـونن بـرای كشـف ناهنجـاری در تـراكنش كارت های بانكی اسـتفاده كـرده اسـت. بـرای ایـن منظـور، در مرحلـه نخسـت راهحلـی بـرای طبقه بندی تراكنش ها به تقلب آمیز و قانونی پیشنهاد شد كه نسبت به روش های دیگـر عملكـرد بهتری از خود نشان داد. در مرحله بعد، روش پیشنهادی به دست آمده از تبدیل شبكه كوهونن به فرم استفاده شده نگاشت كاهش، توانست قابلیت مناسبی را از نظر زمان اجرا به نمایش بگـذارد؛ به طوریكه انتظار می رود در تراكنش هایی با مفروضات بزرگ داده به خوبی پیاده سازی شود.