رویکرد تحلیلی کسب و کار، سیستم یا نظامی است که دانش سازمان درباره مشکلات کسب و کار، موقعیت ها و فرصت ها را با مهارت های سازمان ترکیب می کند تا درک سازمانی و قابلیت های مرتبط با تصمیم گیری ها، بهبود یابند. اگر می خواهیم بهتر تصمیم گیری کنیم باید از رویکردهای تحلیلی در سازمان خود استفاده کنیم. بکارگیری رویکرد تصمیم گیری، به معنای بهبود عملکرد حوزه های مهم سازمان و کسب و کار در استفاده از داده ها و تحلیل آنهاست. همانطور که می دانید کسب داده های صحیح برای رویکردهای تحلیلی، آنقدر مهم است که بیشتر سازمانها باید قبل از هر تحلیلی به مدیریت داده های اساسی سازمانی بپردازند. از منظر مدیریتی نیز، برای افزودن رویکردهای تحلیلی به فعالیت های سازمان منطبق بر مدل دلتا، پنج عامل موفقیت را می توان بررسی و برنامه ریزی نمود.