تصمیم گیری سازمانی به طور ایده آل با آنالیز عمیق اطلاعات مدیریتی آغاز می شود . سپس تصمیم گیرندگان از اطلاعات موجود برای سنجش راه كارها ، آنالیز گزینه ها، پیش بینی تأثیرات و نمایش نتایج در حوزه سازمان و محیط استفاده می كنند . اما اگر تصمیم گیرندگان، اطلاعات مربوط، قابل اطمینان و به هنگام در اختیار نداشته باشند، كیفیت و اعتبار تصمیمات آنها مورد تردید خواهد بود . مدیران در سازمان ها و آموزش عالی همیشه لازم است آنها متغیرهای فراوانی را به طور همزمان مد نظر قرار داده و تأثیر تصمیماتشان برمؤلفه های داخلی و خارجی را بسنجند . این متغیرهاو مؤلفه ها در چهار دسته یا گروه اصلی قرار می گیرند

  • پیچیدگی سازمان
  • تعداد فراوان افراد دخیل و ناظران
  • بازار رقابتی
  • محدودیت منابع .
© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir