پیشرفت های بوجود آمده در جمع آوری داده ها و قابلیت های ذخیرسازی در طی ده های اخیر باعث شده در بسیاری از علوم با حجم بزرگی از اطلاعات روبرو شویم. داده کاوی کوششی برای به دست آودرن اطلاعات مفیداز میان این داده هاست ورشد بی رویه داده ها در سطح جهان اهمیت داده کاوی را دو چندان کرده است.

کتاب حاضر حاوی مفاهیم و تکنیک های اساسی داده کاوی است و در ده فصل تنظیم شده است که در انتهای هر فصل پس از بیان خلاصه به توضیح منابع و مراجع برای مطالعه بیشتر نیز پرداخته شده است.