هدف از مقاله حاضر مدلسازی توزیع مکانی آرسنیک در دشت چهاردولی با استفاده از زمین آمار، منطق فازی و برنامه ریزی بیان ژن (GEP)است. به این منظور محققین در مهرماه 1399 اقدام به نمونه برداری از منابع آب زیرزمینی این دشت کردند. نتایج حاصل، حاکی از غلظت های بالای آرسنیک در منطقه است. پارامترهای هیدروشیمیایی دارای بالاترین مقادیر همبستگی با آرسنیک شامل سیلیس، پتاسیم و سدیم به عنوان ورودی مدل برای محاسبه غلظت آرسنیک کل استفاده شد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir