برای سازمان هایی که از سیستم های ERP یا Solution Total استفاده می کنند استفاده همزمان از BI بعنوان یک مکمل بسیار مهم توصیه می شود. برای سازمان هایی که از سیستم های ERP یا Solution Total ها استفاده نمی کنند (اصطلاحا سیستم های آنها بصورت جزیره ای فعالیت می کنند)، جایگاه یکپارچه سازی داده های سیستم های عملیاتی سازمان در سیستم های BI نقش مهمی را ایفا می کند.