پایگاه داده عملیاتی از صدها مگابایت تا چند گیگابایت است و صحت و قابل ترمیم بودن پایگاه داده برای بازتاب کردن معانی عملیاتی کاربردهای معلوم و به ویژه حداقل کردن تداخلهای همزمانی، طراحی شده است. در مقابل، پایگاه داده تحلیلی، برای حمایت از تصمیم گیری است.