نبود منابع آب سطحی دائمی در بسیاری از نقاط كشور باعث اضافه برداشت آب از منابع محدود زیرزمینی شده است. در دشت دوزدوزان كه در حوضه آبریز دریاچه ارومیه قرار دارد، به دلیل عدم جریان سطحی دائمی برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی باعث ایجاد متوسط افت 76 سانتیمتر در سال شده است. هدف از این مقاله پیش بینی سطح آب زیرزمینی یا در ن دشت با استفاده از روش های هوش مصنوعی و زمین آمار می باشد. در ابتدا با استفاده از روش خوشه بندی مرتبه یا (HCA) پیزومترها دسته بندی شدند. با انجام آنالیز حساسیت، داده های ماهانه سطح آب، بارش و تبخیر هركدام با یك تأخیر زمانی طی دوره 10 ساله از (91-82) به عنوان ورودی های مدل انتخاب شدند. پس از نرمال سازی داده ها مدلسازی با شبکه های عصبی (ANNs) انجام شد.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir