بدون شک با تبدیل داده به یک دارایی ارزشمند، شاهد حضور موفق و تأثیرگذار داده در تحقق اهداف استراتژیک کسب وکار یک سازمان خواهیم بود. برای تبدیل داده به یک سرمایه و یا دارایی استراتژیک، می بایست در گام نخست تابع یک استراتژی داده باشیم که همسو با استراتژی کسب وکار ایجادشده باشد و در گام دوم با تدوین یک نقشه راه مشخص و اجرای مجموعه ای از پروژه های مدیریت داده به صورت فعال و هدفمند به سمت مقصد حرکت کرد. اجرای موفقیت آمیز هر پروژه مدیریت داده، نیازمند وجود یک فونداسیون مستحکم است که می بایست قبل از هر چیز دیگر آماده شده باشد. عدم وجود حداقل های مورد نیاز، ریسک اجرای موفقیت آمیز پروژه ها را به شدت افزایش خواهد داد و در عمل شاهد آن خواهیم بود که یک پروژه با هزینه بیشتر، خروجی کمتر و زمان طولانی تر به سرانجام برسد و یا در نیمه راه کنار گذاشته شود.