چرا هوش تجاری را نمی‌توان با صفحات گسترده Excel پیاده‌سازی کرد؟

هدف از هوش تجاری کمک به افراد تصمیم گیر جهت اتخاذ تصمیمات مناسب و هوشمندانه در راستای پیشبرد درست کسب و کار سازمان می باشد. راهکارهای هوش تجاری، با تسهیل درتجمیع، مشاهده و خرد نمودن داده ها، این امر را امکان پذیر می سازند. از سویی دیگر، شناسایی روندها و پیامدها تسهیل شده و دیدگاه های جدیدی آشکار و اهداف کسب و کار در پی عملکرد بهینه، محقق می گردد.

راهکارهای هوشمندی کسب و کار، می تواند بسیار جامع بوده و یا روی مسائل خاصی نظیر مدیریت عملکرد سازمان، تحلیل هزینه ها بررسی میزان فروش و … متمرکز گردند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir