آن چیزی که سازمان ها را در دنیای دیجیتال، رقابتی و غیرقابل پیش بینی امروزی موفق می نماید، قابلیت یادگیری سریعتر نسبت به رقبا و عمل بر اساس آگاهی و بینش مبتنی بر حقایق و در یک کلام، دانش است. تنها در این حالت است که یک سازمان می تواند در مسیر خلق مزیت رقابتی برای خود گام بردارد. در هیچ مقطعی از تاریخ تا بدین اندازه داده در دسترس سازمان ها به منظور تصمیم گیری بهتر وجود نداشته است. وجود این حجم از داده و در دسترس بودن آنها به لطف فناوری اطلاعات و ارتباطات، باعث شکل گیری منابع داده ارزشمندی برای سازمان ها شده است. منابعی که اگر به درستی مدیریت شوند، می تواند ارتقاء جایگاه رقابتی یک سازمان را به دنبال داشته باشد. هم سویی جمع آوری داده با اهداف استراتژیک، جمع آوری بهترین شواهد در دسترس، استفاده از شواهد به منظور استخراج بینش و ارائه به موقع اطلاعات به تصمیم گیرندگان یک سازمان به گونه ای که بتوانند اقدامات خود را مبتنی بر دانش انجام دهند، می تواند مسیر موفقیت در یک سازمان را تضمین کرده و باعث بهبود جایگاه رقابتی آنها در دنیای کسب وکار دیجیتال گردد.