بدون وجود افرادی که بتوانند اطلاعات را تفسیرکنند و بکارگیرند، هوشمندی کسب و کار مفید فایده نخواهد بود. به همین علت، هوشمندی کسب و کار کمتر وابسته به فناوری و بیشتر تحت تاثیر ابداع و فرهنگ است و اینکه افراد آن را به عنوان یک دارایی مهم در نظر بگیرند. فناوری، هوشمندی کسب و کار را توانمند می سازد، اما گاهی اوقات تمرکز زیاد روی فناوری می تواند منجر به تخریب ابتکارات هوشمندی کسب و کار شود. این، افراد هستند که تلاش های شما را در زمینه هوشمندی کسب و کار به یک موفقیت خارق العاده یا یک شکست تمام عیار تبدیل می کنند.

© کپی رایت - هوشمندی کسب و کار، انبار داده، دریاچه داده، پلتفرم داده، تحلیل کلان داده، رهیافت های داده محور، علم داده، هوش مصنوعی | Power by kte.ir