هدف ابزارهای تحلیل، آنالیز داده و به دست آوردن اطلاعات مناسب برای استفاده در کسب وکار جهت بالا بردن نتایج یا عملکرد است. امروزه ابزارهای متفاوتی دردسترس قرار دارند و بدین جهت باید بدانیم از هر کدام چه زمانی و کجا استفاده کنیم.