نوشته‌ها

ارائه روش نظارتی برای نظركاوی در زبان فارسی با استفاده از لغتنامه و الگوریتم SVM

به سبب رشد سریع شبكه ها و رسانه های اجتماعی، امكان دسترسی افرا…

نظرکاوی (عقیده‌‌کاوی یا تحلیل احساسات) چیست؟

نظرکاوی یا تحلیل احساسات فیلد مطالعاتی  است که سعی  می کند احساسا، رفتا…

ارائه روشی برای آنالیز احساسات در متن نظرات

در دنیای امروز حجم عظیمی از اطلاعات به صورت متن می باشد. بنابرای…

ارائه روشی برای آنالیز احساسات در متن نظرات

در دنیای امروز حجم عظیمی از اطلاعات به صورت متن می باشد. بنابرای…