نوشته‌ها

کشف مسیر حرکت کاربران اطلاعات الکترونیکی با استفاده از داده‌کاوی

هدف اصلی این مقاله، جستجوی روش هایی بـرای مطالعـه رفتـار کـاربرا…

طبقه‌بندی مشتریان اینترنت بانك با كمك الگوریتم‌های داده‌كاوی

طبقه بندی مشتریان با استفاده از الگوریتم های داده كاوی، بانك ها را قـادر ب…

پیش‌بینی ریزش مشتری با استفاده از تكنیك‌های داده‌كاوی

با افزایش رقابت در بازارهای جهانی، حفظ مشتری به عنوان یكی از مه…

خوشه‌بندی مشتریان به منظور اصلاح استراتژی قیمت‌گذاری و تخفیف‌دهی (داده‌کاوی)

در طی سال های گذشته تعامل شرکت ها با مشتریانشان به طور قابل توجه…

تحلیل رويگردانی (ریزش) مشتریان با كمك روش‌های داده‌كاوی

سازمانها برای پیروزی در میدان رقابت جهانی نیاز به شناخت و پایش رف…

لزوم حفظ مشتریان بيمه با استفاده از ابزارهای داده‌کاوی

داده کاوی فرآیند انتخاب، کشف و مدل سازی مقادیر زیادی از داده ب…

شناسایی الگوی رفتاری مشتریان در بیمه عمر و تشكیل سرمایه با استفاده از داده‌کاوی

امروزه تعامل شركت ها با مشتریان در قالب مدیریت ارتباط با مشتری…

بخش‌بندی مشتریان بانک با استفاده از داده‌کاوی (RFM)

امروزه یکی از چالش های بزرگ سازمان های مشتری محور، شناخت مشتری…

استخراج دانش مشتری برای بازاریابی مستقیم و مدیریت ارتباط با مشتری

بسیاری از شرکت ها اطلاعات زیادی در ارتباط با مشتریان، تهیه کنن…

شناسایی مشتریان هدف برای به‌کارگیری استراتژی بازاریابی مستقیم در بانک با استفاده از داده‌کاوی

بازاریابی مستقیم یكی از استراتژی های بازاریابی رو به گسترش د…