نوشته‌ها

پیش‌بینی تغییر حسابرس با استفاده از متغیرهای درماندگی مالی: رویکرد داده‌کاوی

حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند …

روش‌های داده‌کاوی برای کشف تقلب در حسابرسی صورت‌های مالی

بر عصــر حاضر، "عصــر اطلاعات " نام نهاده شــده و آنچه که منجـ…

پیش‌بینی گزارش حسابرس مستقل در ایران: رویکرد داده‌کاوی

با افزایش مبادلات تجاری، اقتصادی، پیشرفت تکنولوژی اطلاعات و ان…

تحلیل روند و ارائه داده‌های فروش

کلیدی ترین داده های شرکت که به صورت مستقیم به درآمدزایی آن مربو…

ارائه رویكردی نوین در صدور گزارش حسابرسی با استفاده از داده‌كاوی

با توجه به فرایند خصوصی سازی در كشور، افزایش تعداد سرمایه گذاران و …