نوشته‌ها

تحليل گرافهای حمله وزن دار با استفاده از الگوريتمهای ژنتيك

هر گراف حمله مجموعه ای از سناریوهای نفوذ به یک شبکه کامپیوتری را…

انعقاد قرارداد سامانه ذينفع واحد بانک قوامين

1398/09/17 در سامانه ذینفع واحد بانک قوامین، با استفاده ا…