نوشته‌ها

بازشناسی گفتار احساسی و شناسایی حالت گفتار در زبان فارسی

حالت گفتار سبب افزودن اطلاعات اضافی  نسبت به اطلاعات نوشتاری  می …

استخراج ویژگی های مقاوم گفتاری زیر باندی با استفاده از شبکه های

شبکه های عصبی در هم پیچش (CNN ) به عنوان گروهی از شبکه های عصبی عم…