نوشته‌ها

چارچوبی جهت بررسی تاثیر تصمیم‌گیرندگان سازمانی بر موفقیت فرآیند داده‌کاوی

امروز تحقیقات کمی به ارزیابی طرح های داده کاوی در زمینه حل مشکلات …

فرآیند کاوی

امروزه با افزایش یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی در نظامات فرآیند…