نوشته‌ها

بررسی کاربرد داده‌کاوی درجهت کاهش ريسک حاصل از تخصيص وام به مشتريان بانک

موسسه های اعتباری که بانک ها رکن اساسی آن شناخته می شوند، بخش بزرگی ا…

مدیریت مخاطرات (ریسک‌های) سازمانی با سامانه‌های هوشمندی کسب‌وکار

مدیریت ریسک فرآیندی است که در آن مدیران به شناسایی، اندازه گیری، تصمیم …