نوشته‌ها

ترکیب روش های مصنوعی و زمین آمار برای پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی دشت هادیشهر

دشت های هادیشهر با وسعتی معادل 57/55 کیلومتر مربع در شمال غرب…

مقایسه‌کارایی‌روشهای‌هوش‌مصنوعی‌و‌زمین آمار

هدف از مقاله حاضر مدلسازی توزیع مکانی آرسنیک در دشت چهاردولی با استف…

ترکیب خودکار سرویس های مکانی به منظور تهیه نقشه پهنه بندی زمین لغزش با استفاده از روش های برنامه ریزی هوش مصنوعی

داده های مکانی دقیق و به نگام نقش بنیادین در برنامه ریزی و مدیریت بحران ای…

پیش بینی زمانی و مکانی سطح آب زیرزمینی با استفاده از روش های هوش مصنوعی وزمین آمار

نبود منابع آب سطحی دائمی در بسیاری از نقاط كشور باعث اضافه برد…

هوش مکانی چیست؟

سیستم اطلاعات مکانی (GIS) به همراه ابزار­های مربوطه، GIS دان ها رو قادر می ساز…

امکانات و مزایای اختصاصی Postgres

یکی از معروفترین بانکهای اطلاعاتی رایگان و متن باز دنیا ،Postg…